Fundacja Instytut Mikromakro zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.

W celu wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO Mikromakro przekazuje informacje niezbędne do zapewnienia przejrzystości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Mikromakro Al. Komisji Edukacji Narodowej 36, lok. 112b, 02-797 Warszawa KRS: 0000337473 NIP: 9512293688 REGON: 142025412.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit.c RODO, w celach związanych z realizacją obowiązków prawnych wynikających z działalności Fundacji; art. 6 ust. 1 Administrator przetwarza dane osobowe w celu: prowadzenia profilu/kanału w mediach społecznościowych, kontaktu z użytkownikami, informowania o aktywności Administratora; art. 6 ust. 1 lit. a, gdzie osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 3. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacji mają wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.

 4. Do jednostek organizacyjnych przetwarzających dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, należą:

 • w sprawach konkursu droniada – Biuro organizacyjne konkursu,

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.

 2. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem profilowania.

 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający z odpowiednich przepisów prawa, umożliwiający realizację celu, o którym mowa w ust. 2 lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Po okresie przetwarzania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.

 5. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania informacji, o których mowa w art. 15 RODO w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek o udostępnienie danych osobowych. Jednostka przetwarzająca dane osobowe może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 12 ust. 6 RODO).

 6. Pani/Pan może złożyć wniosek dotyczący:

 • sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Fundacji Instytut Mikromakro (IOD), z którym można skontaktować się e-mail: biuro@mikromakro.pl

 2. Pani/Pan posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.

Piotr Rutkowski

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Wiceprezes zarządu, Fundacja Instytut Mikromakro

biuro@mikromakro.pl